Samenwerken leidt tot verandering

Rinda den Besten Anko van Hoepen

We kijken terug op een roerig jaar voor het primair onderwijs: een manifest, prikacties, stakingen… Om het lerarentekort het hoofd te bieden moest er iets gebeuren. De samenwerking tussen vakbonden, het nieuwe PO in Actie en de PO-Raad is uniek. Samenwerken leidt tot verandering weten we inmiddels: er is extra geld vrijgekomen voor de lerarensalarissen en via het werkdrukakkoord ook voor werkdruk. Het is voor het eerst dat de sector zich zo stevig heeft laten horen. Dat is wat ons betreft ook hard nodig, mede ook omdat de bekostiging in het primair onderwijs niet toereikend is. Door schoolbestuurders wordt creatief omgegaan met die tekorten, maar het wringt al jaren en daar is de leerling uiteindelijk de dupe van.

De leerling, daar het gaat het ons uiteindelijk om. Niet voor niets de naam van de Strategische agenda 2014-2018 van de PO-Raad. De afgelopen jaren hebben we ingezet op verbinding, bijvoorbeeld bij de verbetering van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en het creëren van een doorgaande leerlijn. De PO-Raad blijft pleiten, samen met andere partners uit het veld, voor een basisvoorziening voor álle peuters. Niet alleen van belang om onderwijsachterstanden weg te werken, maar ook om segregatie tegen te gaan.

Succes hadden we het afgelopen jaar met de verruiming van de ketenbepaling bij de Wet werk en zekerheid. Hierover is in het regeerakkoord opgenomen dat schoolbesturen in het geval van ziekte flexibeler gebruik mogen maken van vervangers. Daarnaast werd in het regeerakkoord opgenomen dat de fusietoets wordt afgeschaft. Goed nieuws voor schoolbestuurders in krimpgebieden voor wie samenwerking, nog meer dan elders, noodzakelijk is.

Het is mooi om te zien dat ons werk leidt tot verandering, al moeten we soms een lange adem hebben. Zo hebben we niet kunnen voorkomen dat het kabinet de bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid terugdraaide en ook de zo gewenste integrale basisvoorziening voor peuters is er nog niet. We blijven aandacht vragen voor deze onderwerpen. Onze ambities voor de toekomst hebben we vastgelegd in een nieuwe Strategische agenda 2018-2021 Samen werken aan goed onderwijs. Die kunnen we echter niet waarmaken met de te krappe bekostiging. Daarom hebben we op verzoek van onze leden voldoende bekostiging als keiharde voorwaarde in de agenda opgenomen. In 2017 heeft de PO-Raad daarnaast een oproep gedaan voor een parlementair onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging van het primair onderwijs. Ook al wil de politiek er nog niet aan, het is goed om te merken dat de partners in het PO-front deze oproep inmiddels ook steunen.

Naast een inhoudelijke terugblik op het afgelopen jaar vergeten we ook niet dat de PO-Raad een vereniging is. Een levendige vereniging die in 2018 haar tienjarig bestaan viert. Vanwege de brede maatschappelijke opdracht ontwikkelt de PO-Raad zich steeds meer ook als sectororganisatie, naast werkgeversorganisatie die ze eveneens is. Samenwerking met onze omgeving én onze leden waarbij we ieders expertise benutten, is daarbij essentieel.

Rinda den Besten
Anko van Hoepen