Welke thema’s zijn belangrijk voor de PO-Raad de komende jaren? In Samen werken aan goed onderwijs, de nieuwe Strategische Agenda 2018-2021 werkt de PO-Raad aan vijf lijnen; onderwijs is samen opgroeien, onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen, innoveren is samen leren, leraar is een waardevol beroep en besturen is een vak. Een volwaardige bekostiging is een essentiële randvoorwaarde voor het realiseren van de ambities in de vijf lijnen van de strategische agenda. Natuurlijk vergeten we ook de kernwaarden uit de vorige Strategische agenda niet: deze thema’s blijven belangrijk voor de PO-Raad. Als vereniging werken we samen aan waar we heen willen. Een blik op de toekomst.

Onderwijs is samen opgroeien

Onze ambitie is dat alle kinderen vanaf hun geboorte toegang hebben tot een passende, gezonde én veilige speel-, leef- en leeromgeving. Leerlingen en ouders ervaren een doorgaande lijn in de aanloop naar school, gedurende de basisschool en in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen zorgen samen met hun partners voor een naadloze aansluiting tussen school, vrije tijd en zo nodig hulpverlening. Ze bevorderen gelijke kansen voor alle kinderen en kennen de sociale kaart als hun eigen achtertuin. Ieder schoolbestuur zet zich tot het uiterste in om het ontwikkelrecht van kinderen waar te maken en is in staat hiervoor over het belang van de eigen instelling heen te kijken. Een belangrijk thema voor de PO-Raad is de aansluiting van onderwijs met de zorg en jeugdhulp. Daarnaast blijven de doorgaande leerlijn en onderwijshuisvesting onze aandacht houden.

Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen

We willen bereiken dat ieder schoolbestuur, in samenspraak met haar scholen, een eigen definitie formuleert van kwaliteit. Dat ieder schoolbestuur wéét of het onderwijs op de scholen aan haar eigen ambities voldoet en volgens een vaste kwaliteitscyclus onderzoekt wat beter kan en beter móet. In een samenleving waarin iedereen – terecht – een mening heeft over onze maatschappelijke opdracht, is het vanzelfsprekend dat scholen en hun besturen actief en transparant communiceren over hoe ze het doen. Samen met leden ontplooien we initiatieven om kwaliteit van bestuurlijk handelen ten aanzien van onderwijskwaliteit te versterken. Het bestuurlijk toezicht speelt daarbij ook een rol, de verwachting is dat dit steeds verder ingeburgerd raakt. Toetsen en de verplichte eindtoets zullen ook onze aandacht blijven houden. Aan de ontwikkeling van nieuwe kerndoelen wordt gewerkt binnen het project curriculum.nu.

Innoveren is samen leren

Onze ambitie is dat scholen zich continu willen blijven verbeteren en leerlingen maximaal voorbereiden op de complexe samenleving. Omdat ze goed zicht hebben op hoe ze het doen, weten ze ook waar het beter kan. En dat de beste oplossingen in de klas ontstaan. In de schoolteams werkt een diversiteit aan leraren met ieder eigen kwaliteiten.

Academisch geschoolde leraren bijvoorbeeld weten hun weg in het (wetenschappelijk) onderzoek goed te vinden en kunnen inzichten hieruit in de schoolpraktijk toepassen. Schoolbesturen stimuleren een onderzoekende houding en bevorderen uitwisseling van kennis binnen en buiten de school. Dat maakt innoveren mogelijk. Via alternatieve opleidingsroutes halen we nieuw talent met nieuwe kennis en ervaring onze sector binnen. Bovendien werkt de sector volop samen met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten aan de vraagstukken die ertoe doen. Kennis wordt daardoor maximaal en blijvend benut. Het primair onderwijs is een aantrekkelijke sector voor iedereen die het onderwijs met zijn of haar eigen bagage van binnenuit kan helpen verbeteren. Zo gaan we van beweging in de sector, naar een sector in beweging.

De komende jaren wordt verder gewerkt aan het verduurzamen van de R&D-infrastructuur (werkplaatsen, kennisrotonde, kennisbank). Daarnaast ligt de focus op een goede afronding en inbedding van de resultaten van het project Slimmer Leren met ICT.

Leraar is een waardevol beroep

Leraar… een beroep dat loont! De keuze voor het werken in het primair onderwijs betekent uitdagend werk, goede arbeidsvoorwaarden en een interessant carrièreperspectief. Dat is onze ambitie. Niet alleen leraren, maar ook schoolleiders en ondersteunend personeel leveren iedere dag een waardevolle bijdrage aan het leven van kinderen. Daarbij heeft iedere professional in het onderwijs zijn eigen verantwoordelijkheid en krijgen schoolteams de ruimte om het werk zo in te richten als bij hun kinderen past. Werknemers voelen zich erkend en gesteund door passende arbeidsvoorwaarden waar ze zelf over meepraten. Of je nog naar school gaat of al aan het werk bent in een andere sector, dit beroep lonkt! De opleidingen bruisen van talent.

Als vertegenwoordiger van de werkgevers in het primair onderwijs speelt de PO-Raad een belangrijke rol in de ontwikkeling van de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar. Mede daarom blijft de inzet van de sectororganisatie gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de cao, in relatie tot goed werkgeverschap en goed HR-beleid door onze schoolbesturen. Daarnaast is de ambitie om in samenwerking met lerarenopleidingen leraren hoogwaardig op te leiden. Met het groeiende lerarentekort is het belangrijk voldoende instroom in het beroep te organiseren, door middel van de reguliere opleidingen, maar daarnaast wordt ook gekeken naar deeltijdopleidingen en zij-instroom.

Besturen is een vak

We willen er samen met onze leden voor zorgen dat ieder schoolbestuur in Nederland weet wat haar organisatie nodig heeft om de motor te laten draaien. Schoolbesturen creëren de ruimte en voorwaarden die de mensen in school nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ze waarborgen ontwikkeling van de hele organisatie en zorgen ervoor dat intern iedereen hierbij betrokken is: van bestuur tot schoolleider tot leraar. Vanzelfsprekend betrekken ze hierbij ook het intern toezicht en medezeggenschap. De Code Goed bestuur is hun spiegel, de zelfevaluatie hun spiegelbeeld. Die houden ze vervolgens naast de kritische feedback die zij krijgen uit bestuurlijke visitaties, zodat ze hun organisatie steeds weer verder kunnen professionaliseren. Daarbij hebben ze oog voor de lokale situatie en gaan ze steeds het gesprek aan met hun omgeving.

Waar het nodig is om de onderwijskwaliteit op peil te houden, of te verbeteren, werken besturen samen. Ook als dit het einde betekent van een van de organisaties. Besturen geven zelf het goede voorbeeld, verantwoorden zich proactief en spreken andere besturen aan wanneer dit nodig is. Belangrijke speerpunten zijn verantwoording en bestuurlijke visitaties. De inzet van de PO-Raad zal er op gericht zijn om scholen en hun besturen, de sector primair onderwijs en samenwerkingsverbanden te stimuleren zich op een goede manier te verantwoorden, met behulp van Vensters. We helpen schoolbesturen verder in hun ontwikkeling en professionalisering door middel van bestuurlijke visitaties.