De PO-Raad is de vereniging van schoolbesturen in het primair onderwijs. Daaronder vallen het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De vereniging is opgericht in 2008 met als doel om als sector met één stem naar buiten te treden. Op 31 december 2017 vertegenwoordigde de PO-Raad 878 schoolbesturen. Dat is 85,6 procent van het totaal aantal besturen in het primair onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor onderwijs aan 96 procent van de leerlingen. De PO-Raad is daarmee dé sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging groeit nog altijd: in 2017 verwelkomde de PO-Raad 31 nieuwe leden. Een mooi begin van 2018, het jaar waarin de PO-Raad haar tienjarig bestaan viert.

In de politiek hebben we diverse belangrijke onderwerpen op de agenda gekregen zoals het lerarentekort en werkdruk in samenwerking met het PO-front. Ook hebben we de belangen van onze leden in Den Haag behartigd als het gaat om onderwijsachterstandenbeleid en het weglekkende budget om deze achterstanden aan te pakken. De PO-Raad was blij met het nieuws dat in het primair onderwijs tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd worden van de ketenbepaling. Deze en andere onderwerpen hebben flink aandacht gekregen in de media. Daar hebben we het afgelopen jaar ook extra op ingezet. Een onderzoek naar onze media exposure laat zien dat we in 2017 ruim tweeduizend keer zijn genoemd in gedrukte media. Dit is exclusief radio en televisie. Hoe vaak de PO-Raad hierin is verschenen, is niet bijgehouden.

Van werkgeversorganisatie naar sectororganisatie

Sinds de oprichting van de PO-Raad in 2008 heeft de vereniging een forse ontwikkeling doorgemaakt. De vereniging is zelfstandiger geworden. Een voorbeeld daarvan is het ontwikkelen en aanjagen van bestuurlijke visitaties. De PO-Raad hecht er veel waarde aan om dit, passend bij de eigen visie op professioneel bestuur, als vereniging volledig onafhankelijk te ontwikkelen. Onze omgeving verandert en daarmee de sector. Daardoor zal ook de vereniging – en dus het werk van het bureau – de komende jaren gaan veranderen. Dat resulteert in meer focus en scherpere keuzes.

De leden van de PO-Raad hebben een werkgeversrol, maar hun maatschappelijke opdracht reikt natuurlijk veel verder. Zij werken samen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Dat die opdracht onlosmakelijk verbonden is met goed werkgeverschap, zal iedere werknemer in de school bevestigen. Immers: leraren en andere onderwijsprofessionals kunnen hun werk pas optimaal uitvoeren, als de randvoorwaarden op orde zijn en als ze zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen door hun werkgever. Wij geloven in gedeeld leiderschap. Met het vaststellen van onze nieuwe Strategische Agenda hebben we ervoor gekozen om de gelaagdheid van de sector meer terug te laten komen in de inrichting van de vereniging. Ook de inhoud van onze ambities vraagt daarom. Onze maatschappelijke opdracht is te breed om alleen binnen de onderwijssector of bestuurlijke kringen uit te voeren.

Ledenondersteuning

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het vervullen van de maatschappelijke opdracht om kinderen te laten leren en onderwijskwaliteit te blijven verbeteren. De PO-Raad ondersteunt op verschillende vlakken bij het volbrengen van die missie:
We behartigen de belangen van de schoolbesturen in de (landelijke) politiek en pleiten daarbij voor een goede positionering van schoolbesturen. We ondersteunen onze leden waardoor die hun werk goed kunnen doen. We zetten ons in voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van de sector.
Afspraken met onze leden maken we in onze Strategische agenda. In het Bestuursakkoord leggen we afspraken vast met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als vereniging zorgen we voor de onderlinge binding tussen onze leden door middel van bijeenkomsten, netwerken en het ledenportal mijnporaad.nl.

Figuur 1: Wat de PO-Raad doet
Figuur 1: Wat de PO-Raad doet


Onze mensen

De PO-Raad wordt aangestuurd door een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het DB voert het beleid van de PO-Raad uit en bestaat uit twee leden: voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van Hoepen die begin 2017 deze positie overnam van Simone Walvisch. Medewerkers van het bureau ondersteunen het bestuur bij hun werkzaamheden. Het AB bestaat uit negen leden en zorgt vooral voor verbinding met de leden van de vereniging. Het bestuur wordt ook geadviseerd door twaalf thematische netwerken van schoolbesturen: Goed Bestuur, Inspectietoezicht, Krimp, Onderwijsinhoud- en opbrengsten, Passend Onderwijs, Professionalisering, School & Omgeving, Financiën, Nieuwkomers, PO/VO, Innovatie en ICT.

De Arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad adviseert het bestuur daarnaast over het mandaat en de inzet voor af te sluiten cao’s. Diverse commissies uit de Algemene Ledenvergadering adviseren de PO-Raad over de begroting en jaarrekening, evalueren het bestuur en dragen nieuwe bestuursleden voor. Daarnaast kent de PO-Raad een maatschappelijke adviesraad die het bestuur adviseert over maatschappelijke thema’s.

Diverse kennis- en adviesgroepen van zowel schoolbestuurders als (staf)medewerkers uit lid-organisaties en schoolleiders in de Schoolleiderskamer spreken regelmatig met de PO-Raad over actuele ontwikkelingen.

Ontwikkeling van de vereniging

De verschillende netwerken worden in 2018 grotendeels vervangen door expertgroepen waarin schoolbestuurders en schoolleiders zitting nemen. De expertgroepen komen minstens twee keer per jaar bijeen en kunnen vertegenwoordigers van andere sectoren of organisaties aan laten schuiven bij de bijeenkomsten. Het doel van de expertgroepen is om gedurende de looptijd van de Strategische agenda 2018-2021 het bestuur op de vijf lijnen van de agenda te adviseren. In totaal telt de PO-Raad vanaf schooljaar 2018/2018 zes expertgroepen: School & Omgeving, Onderwijskwaliteit, Onderzoek & Innovatie, Professionele teams, Goed Bestuur en Bekostiging. Van de netwerken blijven het PO/VO en Inspectietoezicht en de Arbeidsvoorwaardencommissie bestaan.

 

De PO-Raad in 2017 in cijfers

Cijfers Cijfers