De PO-Raad vindt dat het kind centraal moet staan, niet de structuren van onderwijs, opvang en jeugdzorg. Ook in 2017 heeft ze zich daarom hard gemaakt voor een basisvoorziening voor alle jonge kinderen. Om haar pleidooi kracht bij te zetten, is de PO-Raad rond de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart en de daaropvolgende kabinetsformatie opgetrokken met kinderopvangorganisaties, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en sociaal werk. Aanknopingspunten in het regeerakkoord lijken hiervan het resultaat.

Het afgelopen jaar is daarnaast met succes meegewerkt aan een nieuwe indicator voor het bepalen van onderwijsachterstanden. De lobby voor extra financiële middelen hiervoor heeft enig succes gehad. In het regeerakkoord wordt iets meer geld uitgetrokken voor achterstandenbeleid maar deze wegen niet op tegen de eerdere bezuinigingen. Zorgen over de effecten van invoering van het nieuwe beleid blijven dan ook bestaan.

Met de VO-raad zijn in 2017 belangrijke afspraken gemaakt over het lidmaatschap en de belangenbehartiging van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) leerlingen en scholen. Hiermee lijkt de ambitie om te komen tot een invlechting in het voortgezet onderwijs steeds dichterbij te komen.
Op het gebied van passend onderwijs is de PO-Raad meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Dit heeft geleid tot een duidelijkere koers en een bezinning op de positionering van samenwerkingsverbanden binnen de verenigingsstructuur van de PO-Raad. We trekken hierbij samen op met het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO).

Het thema onderwijshuisvesting wordt daarnaast steeds beter verankerd in de PO-Raad en haar achterban. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een huisvestingsvisie en bestuurlijke afspraken met de VO-raad en de VNG. Op het gebied van nieuwkomersonderwijs is de samenwerking met LOWAN-PO (Ondersteuning onderwijs nieuwkomers) op stoom gekomen. Ook de Gezonde School en de samenwerking met organisaties op het gebied van sociale veiligheid is een nieuwe fase ingegaan.

In 2017 domineerde ‘kansenongelijkheid’ de discussie rondom doorgaande leerlijnen voor leerlingen. De PO-Raad heeft de sector vertegenwoordigd in de discussies en verkenningen van beleidsinitiatieven die kansenongelijkheid tegen moeten gaan.

    Uit de praktijk: Hoe basisschool Het Palet Zuid verbinding zoekt met de omgeving