Na evaluatie van het cao-proces en gesprekken met leden bleek dat modernisering van de CAO Primair Onderwijs van  groot belang is. De PO-Raad pleit al sinds 2014 voor een eerlijk salaris voor leraren en is in 2017 samen met de vakbonden en PO in Actie opgetrokken in het PO-front om hiervoor actie te voeren. Samen streden zij ook voor het verminderen van de werkdruk. Dit leidde tot het aanbieden van een manifest aan de politiek en een prikactie in juni en tot een stakingsdag in oktober.

Het kabinet is deels tegemoet gekomen aan de eisen van het PO-front (900 miljoen euro voor salarissen en 500 miljoen voor werkdruk). Zo is 270 miljoen toegezegd voor de verbetering van de salarissen en 430 miljoen voor de aanpak van de werkdruk. Na een ledenpeiling heeft het bestuur besloten om deel te blijven uitmaken van het PO-front om zo aandacht te blijven vragen voor werkdrukverlaging en een eerlijk salaris, ook met het oog op het oplopende lerarentekort. Doel was om minimaal de middelen voor de aanpak van werkdruk eerder te krijgen, scholen konden die anders pas in 2021 tegemoet zien. In november volgde een meet-up met minister Slob (Onderwijs) en daarna een nieuwe stakingsdag op 12 december.

Het PO-front is aan de slag gegaan met plannen op hoofdlijnen voor de besteding van de nieuwe middelen voor verbetering van de salarissen en de aanpak van werkdruk. Dit is immers een voorwaarde van het nieuwe kabinet voor het beschikbaar stellen van deze middelen. Daarnaast heeft minister Slob ook de normalisering van de bovenwettelijke regelingen als voorwaarde gesteld. De broodnodige extra middelen voor salaris zijn nog niet toegezegd.

Tegelijkertijd is de PO-Raad aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor nieuwe cao-onderhandelingen, waarmee is gestart in februari 2018. Nieuw aan de onderhandelingstafel is PO in Actie. In de inzetbrief Tijd voor vertrouwen is te lezen welke doelen de PO-Raad heeft voor de nieuwe CAO PO. Tijdens dit cao-proces proberen we onze leden actiever en vaker te informeren over de voortgang en hen hierbij te betrekken.

Wet werk en zekerheid en de ketenbepaling

In 2017 hebben we met succes ingezet op een uitzondering op de ketenregeling voor invallers in het primair onderwijs. In het regeerakkoord is vastgelegd dat scholen in het primair onderwijs een uitzondering op de ketenregeling krijgen bij het vervangen van zieke leraren. 

Bekostiging

De PO-Raad is in 2017 met haar leden in gesprek gegaan over de mogelijkheden om de bekostigingssystematiek te vereenvoudigen. Door een tekort aan financiële middelen in het primair onderwijs heeft dit echter nog geen vervolg gekregen. In 2017 heeft SEO Economisch Onderzoek de toereikendheid van de bekostiging onderzocht. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er een grootschalige evaluatie nodig is om echt zicht te krijgen op de toereikendheid van de bekostiging in relatie tot de gestelde ambities. Dit onderzoek heeft ons geholpen om een parlementair onderzoek naar de bekostiging in het primair onderwijs te agenderen al heeft de politiek hier geen gehoor aan gegeven.

Op verzoek van de PO-Raad heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoek uit laten voeren naar een herziening van de gewichtenregeling. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de opdracht gekregen een model te ontwikkelen die een betere voorspelling kan doen op het aantal kinderen met een verhoogde onderwijsachterstand. In 2017 heeft het ministerie van OCW gewerkt aan een nieuw bekostigingsmodel op basis van de door het CBS voorgestelde indicator. In verband met de verwachte herverdeeleffecten heeft de PO-Raad besloten te pleiten voor meer onderwijsachterstandenbudget. In 2018 zal het ministerie van OCW een nieuw bekostigingsvoorstel bespreken met de Tweede Kamer.