Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, schoolleiders en besturen. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is een belangrijke sleutel tot duurzaam goed onderwijs. Om die kwaliteit te bevorderen, heeft de PO-Raad in 2017 diverse activiteiten georganiseerd. Zo zijn proefvisitaties gehouden en geëvalueerd. Ook hebben lerende netwerken plaatsgevonden over bestuurlijke visitaties en zelfevaluaties.

Om de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs daadwerkelijk te kunnen pakken, is onder begeleiding van de PO-Raad een ontwikkelgroep ‘Regie op Onderwijskwaliteit’ van start gegaan. De ambitie van deze groep was het opstellen van een richtlijn voor onderwijskwaliteit. Eerste stappen zijn hiertoe gezet.

2017 Was ook het jaar waarin de Inspectie van het Onderwijs een nieuw onderzoekskader is gaan gebruiken. Het bestuurlijk handelen is sindsdien het vertrekpunt voor het toezicht. De eerste ervaringen met het nieuwe toezicht waren positief, al gaf de pilot in het eerste half jaar ook reden tot zorg. Een derde van de besturen bleek op één of meerdere onderdelen van hun kwaliteitszorg onvoldoendes te hebben gekregen. De PO-Raad voert doorlopend met de Inspectie (en OCW) het gesprek over de ontwikkelingen van het toezicht en de effecten in de sector.

Mede dankzij de ondersteuning van het programma Goed Worden, Goed blijven is het aantal scholen dat zeer zwak is, historisch laag. In 2017 ging het om circa twintig scholen in totaal. Het aanbod voor risicoscholen heeft in 2017 op veel animo kunnen rekenen, net als de training voor auditoren.

Bij het besluit om Onderwijs2032 voort te zetten als Curriculum.nu heeft de PO-Raad, als lid van de coördinatiegroep, doorlopend de initiële doelen en kernwaarden bewaak. Een nieuw curriculum moet zorgen voor meer samenhang in het onderwijsprogramma en doorlopende leerlijnen naar het voortgezet onderwijs. Doel is ook de overladenheid van het programma terug te dringen door een kern- en keuzedeel te bepalen en te zorgen voor een betere balans tussen de drie hoofddoelen van het onderwijs: kwalificeren, maatschappelijk toerusten en persoonsvorming. Er zijn ontwikkelscholen en ontwikkelteams ingesteld die vorm gaan geven aan bouwstenen voor nieuw te vormen kerndoelen. Heel bewust heeft de PO-Raad een stap teruggezet in haar bemoeienis met de verschillende vakgebieden. Voor veel van deze dossiers verwijzen we naar Curriculum.nu.

Ons jarenlange pleidooi voor het afschaffen van de fusietoets wierp vorig jaar zijn vruchten af. In het regeerakkoord is opgenomen dat deze toets wordt afgeschaft voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Bij voorgenomen fusies hoeven scholen dan geen advies meer te hebben van de fustietoetscommissie. Dat maakt het voor scholen makkelijker samen te werken om te kunnen inspelen op de daling van het aantal leerlingen.

Daarnaast heeft een brede evaluatie van Vensters PO plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten wordt Vensters PO doorontwikkeld en heeft de PO-Raad een eerste stap gezet met het ontwikkelen van Vensters op sectorniveau. Het geplande BestuursVenster is daarentegen uitgesteld. Het aantal scholen dat Scholen op de kaart heeft gevuld, is gegroeid met 500 en er is een campagne gestart om de bekendheid van Scholen op de kaart onder ouders te vergroten.

Om medezeggenschap te versterken, is een publicatie gemaakt. Daarnaast hebben we gelobbyd tegen instemmingsrecht van de medezeggenschap op hoofdlijnen van de begroting. In het regeerakkoord is een plan hiervoor uiteindelijk toch opgenomen.

Uit de praktijk: bestuurlijke visitatie: leren van een frisse blik van buiten